De bevrijdingsinstructie

Ons onderbewustzijn is onze trouwe dienaar. Je kunt het vergelijken met het ‘besturingssysteem’ van je computer dat trouw alle opdrachten uitvoert die jij haar opdraagt. Net zoals ons besturingssysteem geen ‘eigen wil’ heeft, geldt dat ook voor ons onderbewustzijn. Het is een opslagplaats van alle overtuigingen, traumatische en plezierige ervaringen en emotionele conclusies door alle tijden heen. In de mate dat ons leven niet functioneert zoals we het graag willen, is het onderbewustzijn ‘besmet’ met beperkende ideeën, trauma-angsten en probleemvibraties. Vergelijk het met een computervirus dat als een saboterend achtergrondprogramma de vlotte werking van het systeem danig verstoort en vertraagt. Gelukkig bestaan er anti-virus-programma’s die deze virussen, ‘wormen’ of ‘trojaanse paarden’ van het systeem verwijderen zodat alle programma’s weer soepel draaien. Wat velen niet weten, is dat wij ook een ‘anti-virus-programma’ kunnen inbouwen in ons onderbewustzijn waardoor we ons zelf kunnen bevrijden van ALLE ballast die onze voorspoed en vervulling in de weg staat, zodat ons leven weer lekker loopt zoals het bedoeld is. Wat we gaan doen, is ons onderbewustzijn een eliminatie-instructie geven – gekoppeld aan een sleutelwoord -, waardoor elk probleem mét de bijbehorende oorzaken en emoties tot in de verste uithoeken worden opgespoord, opgelost en verwijderd. In plaats van ons een slachtoffer te voelen van omstandigheden waarbij we ons onmachtig voelen, gaan we nu BEWUST samenwerken met ons onderbewustzijn om ons leven weer helemaal terug op de rails te krijgen. Ons onderbewustzijn wordt opnieuw onze bondgenoot in plaats van een ‘tegenkracht’.
Elk probleem waar we mee zitten, kan onmiddellijk worden aangepakt en veel sneller dan welke andere therapie dan ook, zelfs al lijken de oorzaken misschien diep verborgen te liggen. Het werkt voor iedereen die bereid is om strijd, pijn en lijden achter zich te laten en zichzelf meer levenskwaliteit wil geven.

Oké, laten we beginnen…

a ) Een sleutelwoord kiezen

Het sleutelwoord is een zelfgekozen woord of korte, krachtige zin die gekoppeld wordt aan de eliminatie-instructie die aan ons onderbewustzijn wordt gedelegeerd. Kies een woord of een korte zin die een krachtige, emotionele betekenis voor je heeft, zodat – telkens als je het sleutelwoord uitspreekt – automatisch je onderbewustzijn de bijbehorende opdracht uitvoert.
Voorbeelden:
Release!·Vrijheid! · Clear! · Be free! · Ik kan het! · Joy! · Godzijdank! · Flow! · Peace! · Light! · Freedom! · …….

b ) De eliminatie-instructie

Lees de hiernavolgende instructie hardop. Voor je Onderbewustzijn hoef je dit slechts één keer te doen. Het is onmiddellijk eens met de gegeven instructies (het kent immers geen waardeoordeel). Het voert met uiterste precisie de instructies uit telkens als je het sleutelwoord (= katalysator die het eliminatieprogramma laat ‘opstarten’) uitspreekt of denkt. Het zal dit blijven doen tenzij je deze opdracht bewust ongedaan maakt door een nieuwe instructie in te voeren. Je hoeft dus de instructies nooit meer te herhalen, tenzij je er nog een aantal dingen aan wil toevoegen. Voor je bewuste geest echter (die nog met twijfels zit) is het raadzaam deze bevrijdingsinstructie 28 dagen na elkaar te herhalen om enerzijds een ‘vertrouwensband’ met je Onderbewustzijn op te bouwen en anderzijds je ‘logisch’ redenerende bewustzijn gerust te stellen. Door 28 x (elke dag één keer) deze instructies hardop te lezen dring je geleidelijk door in de diepe inhoud ervan en leer je je Onderbewustzijn steeds meer als een partner te zien op weg naar spiritueel meesterschap.
Als je onderstaande instructie leest, wees niet bezorgd dat je bewust niet alles begrijpt wat je leest. Je onderbewuste geest ZAL het begrijpen. Merk op dat we tegen ons Onderbewustzijn praten zoals tegen een dienaar die onze bevelen met vreugde uitvoert. Ons Onderbewustzijn ziet ons steeds als één geheel, ook als we onszelf in de tijd hebben onderverdeeld in gefragmenteerde delen (of deelpersoonlijkheden) die soms ieder een eigen leven lijken te leiden. Het is de taak van dit bevrijdingsprogramma om al deze fragmenten weer samen te voegen onder de noemer van Goddelijke Heelheid.

Praktijk

Ontspan jezelf met een paar diepe ademhalingen;
Stel jezelf voor dat je Onderbewuste Geest als een volkomen gewillige dienaar voor je staat en dat het wacht op je (nieuwe) instructies of orders.
Lees de bevrijdingsinstructie liefst hardop;

Blijf na de instructie even goed diep doorademen en centreren.
Onder de veilige begeleiding van mijn ware zelf volgt Nu een programma van totale bevrijding en innerlijk herstel op alle dimensionale niveaus.
De volgende instructie draag ik Nu op aan mijn onderbewuste geest, die verbonden is met de Geest van Liefde en Licht.
Wanneer ik bewust een probleem herken dat grondig aangepakt en verwijderd dient te worden, behoef ik slechts het sleutelwoord te denken of uit te spreken, en het probleem zal op alle niveaus en lagen behandeld en verwijderd worden, dit op een comfortabele en veilige manier.

Het SLEUTELWOORD dat ik inzet voor complete bevrijding is…..
(denk nu aan je sleutel woord)
Een complete heling en genezing treden Nu geleidelijk in werking

Alle emotionele wortels en achtergronden worden Nu stelselmatig losgemaakt en verwijderd als ook alle geloofssystemen en overtuigingen die op enigerlei wijze met dit probleem nog verband houden.

Alle mentale, emotionele fysieke en spirituele aspecten worden aangepakt van elke deel -persoonlijkheid die hiermee verbonden is.

Alle karmische onevenwichtigheden worden Nu hersteld en genezen, als ook alle gerelateerde trauma`s in alle tijdzone`s of dimensies, van oorlogen, conflicten…. En elke andere traumatische situatie die in mijn cel geheugen nog liggen opgeslagen.

Alle daaruit voortgevloeide ongemakken, beschadigingen en kwetsuren worden Nu weer hersteld en geheeld, in overeenstemming met het Goddelijke Plan van mijn leven en in overeenkomst met de volmaakte matrix voor gezondheid en geestelijk welzijn.

Alle posttraumatische stress en verstoringen in mijn energieveld lossen zich Nu geleidelijk op met oorzaak en gevolg in de energie van totale vergeving en onvoorwaardelijke liefde.

*) Alle restanten van verdriet, angst, boosheid, schaamte en schuldgevoelens, worden Nu stelselmatig verwijderd als ook alle traumatische herinneringen die waar dan ook in mijn cellen of lichamen nog actief zijn. Ze lossen zich voorgoed op zodat ze niet langer ongemak of onevenwicht van welke aard dan ook kunnen veroorzaken.

Alle negatieve effecten en gevolgen worden Nu verwijderd van opgelopen shock, trauma of angst, van stress en opgejaagdheid, van benauwdheid en geestelijke verwarring, van verdraaiingen van de waarheid en gedachten manipulatie.
Het proces van totale eliminatie, herstellen en bevrijding is Nu volop aan de gang, op elk niveau van mijn geest en mijn wezen, op het diepste DNA-niveau teruggaand tot de allereerste ervaringen.

Ook alle beperkende of belastende koorden die me op enigerlei wijze nog gebonden houden aan andere wezens of manipulerende structuren, worden Nu verwijderd en opgelost, zodat elke vorm van destructieve invloed totaal wordt opgeheven.
Dit geldt ook voor alle psychische banden, alle etherische implantaten, restanten van misbruik of emotionele overheersing.
Alle verbindingen op hart niveau worden Nu weer hersteld, volgens het Hoogste Plan van mijn ziel en daarbij worden alle gevolgen en invloeden van disharmonische handelingen, gevoelens en gedachten ongedaan gemaakt, doorheen alle tijden!
Dit heeft zijn onmiddellijke, positieve weerslag op het gevoelsleven en de omstandigheden van mezelf en alle betrokkenen!
Er wordt nu gezorgd voor een complete en permanente verwijdering van dit probleem met al zijn vertakkingen en achtergronden, zodat het me niet langer kan storen en een algehele toestand van innerlijke rust en vrede optreedt.
Alle relevante inzichten over de oorsprong of oorzaak van het behandelde probleem, worden Nu duidelijk herkend en begrepen door mijn bewuste geest.

Alle energievelden van mijn fysieke, emotionele, mentale en spirituele lichaam worden weer in perfecte overeenstemming gebracht, zodat mijn Goddelijke Zelf zich op een BEWUSTE manier volledig kan manifesteren op het fysieke vlak, en op alle bestaansniveaus`s op een wijze die me grote vreugde, gemak, gratie en overvloed brengt.
Daarbij worden alle krachten, talenten, gaven en vaardigheden voor me vrijgemaakt die mij in staat stellen moeiteloos en doeltreffend met de gegeven situatie om te gaan.

Ik ontvang hierbij de assistentie en de begeleiding van alle zuivere lichtwezens, hetzij menselijke zielen, engelen of aartsengelen, meester energieën en zuivere gidsen, deva`s en lichtelementalen, die werken voor het hoogste goed van de mensheid.
Ik sta toe dat ze mij te allen tijde beschermen, harmoniseren en gidsen, op weg naar een volledig geïntegreerd en gezuiverd Godwezen.
Er wordt Nu een onkwetsbaar en onoverwinnelijk schild over me heen geplaatst, voor mijn totale bescherming voor alles wat niet van het Hoogste Licht of Liefde is.

Dit schild blijft de hele dag intact en wordt Goddelijk opgeladen.
Het Gouden Christuslicht zuivert me Nu van alle laagfrequente energieën in mijn fysieke lichaam, mijn hart en in mijn geest:
Alle gifstoffen lossen zich langzaam op, alsook alle vervuiling, alle stress en alle restanten van negatieve emoties die nog waren achtergebleven in mijn celgeheugen, en tevens alles wat me niet langer op positieve wijze van dienst is op dit ogenblik in mijn leven.
Ze lossen zich Nu op in Liefde en Licht….

Alle saboterende krachten lossen zich Nu op in het Licht van Liefde en waarheid, samen met alle valse verklaringen, alle beperkende geloften en negatieve hoedanigheden die mijn zielsopdracht of mijn verheffing op enigerlei wijze blokkeren.
Enkel nog ware en opbouwende, levende verklaringen worden geregistreerd en geactiveerd!

De levenskracht stroomt Nu meer en meer vrijelijk door alle atomen en cellen van mijn wezen en ik plaats me onder de hoogste Goddelijke leiding zodat harmonie, stralende gezondheid en innerlijke vrede zich kan manifesteren.
Dit werk wordt ononderbroken voortgezet totdat er totale vergeving en heling van alle trauma`s heeft plaatsgevonden, dit op elk niveau en dimensie waarin ik besta!

Het oorspronkelijke, zuivere contract met de allerhoogste Eenheidbron van Liefde en Licht wordt Nu weer hersteld.
Ik ben Nu meer en meer een uitdrukking van onbeperkte overvloed, op elk gebied van mijn leven!

Alle hulpkrachten blijven permanent waakzaam op de achtergrond van mijn leven en onderscheppen tijdig alle negatieve invloeden voordat ze mijn energieveld kunnen bereiken.

Dit blijft zo, of ik nu werk, eet, slaap, oefen, geniet of welke andere handeling dan ook verricht!
Dit alles gebeurt door de diepe, magische werking van het sleutelwoord….. hetzij gesproken of gedacht, ongeacht de omstandigheden of de mentale en emotionele staat waarin ik mij bevind of bij welk denkbeeldig of reëel probleem dan ook.
Ik aanvaard deze bevrijding in grote dankbaarheid, en laat nu los in diep vertrouwen…..

ZO IS HET!!! ……….ZO IS HET!!!………. ZO IS HET!!!